Klubska pravila

 

1. Člani Sveta knjige so lahko le polnoletni in poslovno sposobni državljani RS, ki prebivajo v Sloveniji ali tujini. Za mladoletnike je veljavna samo pristopna izjava s podpisom staršev ali skrbnikov. Članarine ni. Pogoji članstva so zapisani v teh pravilih.

 

2. Člani se lahko v Svet knjige včlanijo pisno po pošti, po telefonu, pri zastopnikih, v klubskih centrih in po internetu. Svet knjige ima pravico, da novega člana v petnajstih dneh po vpisu obvesti o morebitnih zadržkih glede njegovega članstva. Član lahko v petnajstih dneh od  vpisa odstopi od članstva. Odstopno izjavo mora podati pisno s povratnico. Svet knjige bo njegovo odločitev upošteval takoj po prejemu pisne izjave.

 

3. Članstvo traja najmanj 2 leti in se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija ali 1. oktobra tekočega leta. Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar pa se po preteku dveh let člani lahko izpišejo kadar koli. Po oddaji odstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo s koncem naslednjega četrtletja.

 

4. Svet knjige se obvezuje, da bo članu vsako tromesečje poslal nov katalog. Ponudba iz kataloga velja eno četrtletje. Svet knjige si pridržuje pravico do spremembe tistih cen in tehničnih podatkov, ki bi bili zaradi tiskarskih ali drugih napak v katalogu napačno navedeni. Dve knjigi ali več v kompletu z eno klubsko številko in eno ceno veljata za en izdelek. Član je dolžan v vsakem tromesečju kupiti vsaj en naslov iz kataloga, ki velja za redni nakup. Naroča lahko po pošti, telefonu, elektronski pošti, internetu, s SMS-sporočilom ali kupuje v klubskih centrih. Naročilo mora biti poslano do določenega datuma, objavljenega v katalogu. Če član do določenega datuma (20. februar, 20. maj, 20. avgust, 5. november) ne naroči ničesar, ga Svet knjige še enkrat opozori na nakup, nato pa mu v skladu z izjavo, ki jo je podal ob pristopu v Svet knjige, pošlje račun za knjigo četrtletja, ki ga je član dolžan poravnati v osmih dneh. Po plačilu računa Svet knjige članu v roku osmih dni pošlje knjigo četrtletja. Knjiga četrtletja, ki je posebno skrbno izbrana, ima zelo ugodno ceno in je določena za vsako četrtletje posebej.

 

5. Svet knjige naročila izpolnjuje po vrstnem redu njihovega dospetja. Član lahko v enem četrtletju kupi tudi več knjig, vedno po ugodnih klubskih cenah, kar pa ne pomeni, da je s tem izpolnil člansko dolžnost za naslednje četrtletje. Nakup mora opraviti vsako četrtletje znova.

 

6. Stroške pošiljanja in poštnine si delita Svet knjige in član. Soudeležba člana pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa poravna član. Posebni popust ob vpisu pripada članu le v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske obveznosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Odgovornost za poškodbe ali uničenje izdelka do izročitve članu nosi Svet knjige.

 

7. Član lahko kupljeno knjigo oz. CD-ploščo, DVD ali igračo, če je nepoškodovana, zamenja v petnajstih dneh po prejemu v klubskem centru ali po pošti. Ogledne izvode mora član nepoškodovane vrniti v osmih dneh po prejemu, sicer mu Svet knjige zanje izstavi račun. Pri tem član nima pravice odstopiti od naročila avdio, video posnetkov in računalniških programov, če je že odprl varnostni pečat in od pogodbe o dobavi revij za že dobavljene izvode.

 

8. Član je dolžan pri prevzemu pošiljke preveriti, ali je specifikacija proizvodov v skladu z njegovim naročilom. Reklamacije mora član sporočiti pisno v zakonsko določenem roku.

 

9. Član je dolžan knjige oziroma druge izdelke plačati v celoti takoj ob nakupu v klubskem centru ali po povzetju, če ni drugače dogovorjeno. Svet knjige lahko svojemu članu za nakupe večje vrednosti ponudi plačilo na obroke. Pogoji za obročno plačevanje so predstavljeni v katalogu.

 

10. V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

 

11. Članu je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04). Član lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da MKZ v roku petnajstih dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh obvesti pisno ali po telefonu.