0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Klubska pravila
 

Klubska pravila

 
 


1. Člani Sveta knjige so lahko le polnoletni in poslovno sposobni državljani RS, ki prebivajo v Sloveniji ali tujini. Mladoletniki in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko postanejo člani s privolitvijo in podpisom starša ali skrbnika na pristopni izjavi, ki se hkrati zaveže, da za obveznosti člana, ki ga je vpisal v knjižni klub, odgovarja kot solidarni porok. Članarine ni.


2. Člani se lahko v Svet knjige včlanijo pisno po pošti, po telefonu, pri zastopnikih, v klubskih centrih in po internetu. Pogodba o članstvu se sklene z izpolnitvijo (in v primeru spletne pristopnice še s potrditvijo spletne) pristopnice. Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve.


3. MKZ ima pravico, da novega člana v petnajstih dneh po vpisu obvesti o morebitnih zadržkih glede njegovega članstva. Če je bila pogodba o članstvu v Svetu knjige sklenjena na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, lahko novi poslovno sposoben član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov SVET-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185.


4. Članstvo se sprejme za najmanj 2 leti in se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija ali 1. oktobra tekočega leta. Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po oddaji izjave o izpisu v pisni obliki se bo članstvo zaključilo s koncem naslednjega četrtletja. MKZ lahko članstvo enostransko prekine brez odpovednega roka, če član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolnjuje članskih obveznosti ali je MKZ prisiljena v sodno izterjavo.


5. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in če ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti, njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene.


6. Član soglaša, MKZ pa se obvezuje, da bo člana o ponudbah obveščal po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti in da mu bo vsako tromesečje poslal nov katalog. Ponudba iz kataloga velja eno četrtletje. MKZ si pridržuje pravico do spremembe tistih cen in tehničnih podatkov, ki bi bili zaradi tiskarskih ali drugih napak v katalogu napačno navedeni. Dve knjigi ali več v kompletu z eno klubsko številko in eno ceno veljata za en izdelek. Član je dolžan v vsakem četrtletju do roka nakupa, to je do 20.2., 20.5., 20.8. in 5.11, iz klubskega programa izbrati najmanj eno knjigo, CD ploščo, DVD, igro ali igračo.. Naroča lahko po pošti, telefonu, elektronski pošti, internetu, z SMS-sporočilom ali kupuje v klubskih centrih.


7. MKZ naročila izpolnjuje po vrstnem redu njihovega dospetja. Član lahko v enem četrtletju kupi tudi več knjig oz. artiklov, vedno po ugodnih klubskih cenah, kar pa ne pomeni, da je s tem izpolnil člansko dolžnost za naslednje četrtletje. Nakup mora opraviti vsako četrtletje znova.


8. Član je dolžan knjige oziroma druge artikle plačati v celoti takoj ob nakupu v klubskem centru ali po povzetju, če ni drugače dogovorjeno. MKZ lahko svojemu članu za nakupe večje vrednosti ponudi plačilo na obroke. Pogoji za obročno plačevanje so predstavljeni v katalogu.


9. V primeru, da član člansko obveznost izpolni na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok je dolžan plačati poštnino v znesku 3,98 EUR. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo, ki je odvisna od višine odkupne vrednosti, in sicer: do 98,00 EUR: 1,05 EUR, nad 98,00 EUR do 501,00 EUR: 1,07 % od vrednosti, nad 501,00 EUR: 5,36 EUR. Pri plačilu s kreditno kartico lahko član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poravna kupnino brez dodatnih stroškov, pri plačilu z UPN obrazcem ali preko spletne banke pa je višina provizije za izvedbo plačila odvisna od cenika posameznega ponudnika te storitve. V primeru dostave naročila v tujino je član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok dolžan plačati strošek poštnine v višini 9,00 EUR za paket in dodatne 4,00 EUR za vsak izdelek v paketu. MKZ krije stroške poštnine za naročila prek interneta in dostavo na območju Republike Slovenije za naročila v vrednosti nad 40,00 EUR.


10. Naročilo mora biti poslano do določenega datuma, objavljenega v katalogu. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, član soglaša z nakupom knjige četrtletja. MKZ člana še enkrat opozori na nakup, nato pa mu v skladu z izjavo, ki jo je podal ob pristopu v Svet knjige, v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun za knjigo četrtletja, ki ga je treba poravnati v osmih dneh po prejetju. Po plačilu računa MKZ članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku v roku osmih dni pošlje knjigo četrtletja. Knjiga četrtletja, ki je posebno skrbno izbrana, ima zelo ugodno ceno in je določena za vsako četrtletje posebej.


11. Član je dolžan pri prevzemu pošiljke preveriti, ali je specifikacija proizvodov v skladu z njegovim naročilom. Odgovornost za poškodbe ali uničenje izdelka do izročitve članu nosi MKZ, ki tudi odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov Svet-knjige@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.


12. Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov Svet-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom, »Za Svet knjige«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.


13. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zas­topnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.