0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Splošni pogoji poslovanja - članstvo
 

Splošni pogoji poslovanja - članstvo

 
 
Splošni pogoji članstva
 

DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član knjižnega kluba SVET KNJIGE pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Kot član lahko uveljavljam vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti. Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti. 

Pogodba o članstvu se sklene z izpolnitvijo in potrditvijo pristopnice oz. naročilnice. MKZ člana naproša, da pred potrditvijo pristopnice/naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v pristopnico/naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem člana na to opozoril in član brez dopolnitve pristopnice/naročila ne bo mogel oddati.

Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po posredovanju izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo do konca naslednjega kvartala. Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati na spodaj navedene kontakte.

Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok, odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene.

Član se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe.

Član bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 5.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v vsakokrat aktualnem katalogu knjižnega kluba ter ob oddaji naročila na naročilnici oz. pri spletnem naročilu. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. Če do roka član ne opravi nakupa, se šteje da član soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga član poravna v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja.

Član se z včlanitvijo v klub izrecno strinja, da bo za namene izvajanja te pogodbe (redno izpolnjevanje članskih obveznosti) obveščen o vseh ugodnostih, opomnikih, in akcijah kluba na kontaktne naslove ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta).

 

MKZ skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga. Reklamacije in pritožbe oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga sprejemamo na spodaj navedene kontakte. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Pravice iz naslova neskladnosti je mogoče uveljavljati, če se o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ta rok ne velja v primerih, ko je predmet nakupa digitalna vsebina. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora pred potekom zgoraj navedenega roka MKZ pisno obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati na enega od spodaj navedenih kontaktov. Če član ne uporabi obrazca za odstop, pripravi svojo nedvoumno izjavo o odstopu, ki vsebuje vsaj ime in priimek člana, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke člana (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR, če želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«. Tudi vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil član, razen če se je član izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Član, ki vrne blago, ki je vidno uporabljeno ali poškodovano in tako z vidika dejavnosti MKZ blago ni več uporabno, je vseeno dolžan plačati MKZ dogovorjeno kupnino za to blago. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja o članstvu v knjižnem klubu, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in članom skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka še omejeno časovno obdobje po prenehanju članstva v knjižnem klubu, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic člana. Član ima po prenehanju članstva kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.svetknjige.si/splosna-vsebina/3029/politika-zasebnosti-mladinske-knjige-zalozbe. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim predpisom v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja. Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema na enega od spodaj navedenih kontaktov. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim predpisom v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja. Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema na enega od spodaj navedenih kontaktov. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med članom in MKZ. MKZ lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Spremenjene splošne pogoje bo MKZ objavil na spletni strani. Če MKZ ne prejme pisne zahteve za prenehanje članstva v 30 dneh od dneva od objave spremenjenih splošnih pogojev, se šteje, da član s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Ti splošni pogoji veljajo skupaj s Svet knjige – Splošni pogoji poslovanja in naročanja in Svet knjige – Klubska pravila. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje,da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo, Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja, in Klubskimi pravili ter da je bil nanje izrecno opozorjen.

Splošni podatki MKZ:

Spletna stran: https://www.svetknjige.si/, https://www.mladinska-knjiga.si/

Naslov in sedež: Slovenska cesta 29, Ljubljana

Naslov za stik po pošti: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, Ljubljana

Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z naročanjem, dostavo, prodajo tiskanih edicij MKZ, reklamacije, zahtevke zaradi neskladnosti blaga in pritožbe: svet-knjige@mladinska-knjiga.si, info.klubi@mladinska-knjiga.si

Telefon: 01/241 34 10

Vpis v register: družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/02643/00

Osnovni kapital: 5.141.149,22 EUR

Matična številka: 5049130

Davčna številka: SI61753181


Nazadnje spremenjeno: 26. 1. 2023


OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE O ČLANSTVU


Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe o članstvu v Svetu knjige odstopi od pogodbe. Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.


OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-mail ___________________________________

Številka in datum pristopnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige.

Opombe: __________________________________________________________________________________________________________

datum in podpis potrošnika: _________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA

Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, odstopi od posameznega naročila. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od posameznega naročila, je neposreden strošek vračila blaga. Obvestilo o odstopu od posameznega naročila oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od posameznega naročila se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od posameznega naročila

Če potrošnik odstopi od posameznega naročila, mu bo Mladinska knjiga Založba d.d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d.d. obvestil o odstopu od naročila, pri čemer lahko Mladinska knjiga založba d.d. vračilo že prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.
 

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POSAMEZNEGA NAROČILA
 

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-mail ___________________________________

Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od naročila za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino):___________________________________________________________________________

Kupnina naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56 _______________________, ki je odprt pri _______________________________________________.

Opombe: _____________________________________________________________

datum in podpis potrošnika: _________________________________________________________

Obrazec si lahko natisnete na povezavi Obrazec